Училишна заединца ООУ блаже конески

Моментално се чека одговор од Основно училиште Блаже Конески- Прилеп, тие треба да одговорат брзо и вообичаено најдоцна до (детали).


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Основно училиште Блаже Конески- Прилеп

Љупчо Тасески

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Љупчо Тасески
Методија Шаторов Шарло

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
Претставници на Училишна Заедница при ООУ Блаже Конески - Прилеп за ушебната 2022/23 година,