Брзина на Транспарентност кон Советник во општински Совет

Методија Костоски made this E Drejta e Informimit request to Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

 

Përgjigja e kësaj kërkese është vonuar. Sipas ligjit, në të gjitha rrethanat, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер është duhur të përgjigjet deri tani (detajet). Ju mund të ankoheni duke kërkon rishqyrtim te brenshem.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Методија Костоски (Член на Совет на општина Прилеп)

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: / (нема)

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

-Дали јас како Советник во Совет на Општина морам за секоја јавна информација што ја поседува општината во која сум Советник, како и за сите Јавни општински установи/претпријатија под наша надлежност, да мора за одредени ЈАВНИ документи како и за Личен Увид - ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА ПОДНЕСУВАМ БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР, ЗА СЕКОЈА ЈАВНА ИНФОРМАЦИЈА што ми е службено потребна како ДОДАТЕН Материјал за Седница на Совет?