Број на одобрени вработувања на наставно-научен кадар

Горан Јекиќ го поднесе ова Слободен пристап до информации барање до Министерство за финансии

Ова барање е затворено од имателот. Контактирајте не ако сметате дека треба повторно да се отвори.

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Министерство за финансии требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Министерство за финансии

Горан Јекиќ

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Горан Јекиќ

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер: број на одобрени вработувања на наставно-научен кадар на државните универзитети (за секој универзитет поединечно) од почетокот на академската година 2019/2020 заклучно до мај 2022.