Име и презиме на вработени преку ПАВ, дали се јавни тие податоци

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски, ул. Александар Македонски 520 Прилеп, 076234661, (советник во Совет на Општина Прилеп)

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Дали имињата и презимињата на вработени во општинската администрација, ангажирани преку приватна агенција за вработување се сметаат за информации од јавен карактер?
Дали како советник во Советот на истата општина имам право да ги добијам овие податоци?