Извештај од Надзор

Се чека на детален преглед од Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови Прилеп во врска со нивната обработка на ова барање.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски (член на Совет на општина Прилеп)

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Последен извештај од Надзор во врска со проектот "Изградба на пешачка улица Борка Талески - дел"

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Ова е потсетување дека крајниот рок да ми ги испратите бараните информации е изминат и би ве замолил тоа да го направите што поскоро затоа што во спротивно ќе бидам приморан да испратам Жалба до Агенцијата.

Ви Благодарам
Методија Костоски