Недвижности и возила, чијшто сопственик е Адвокатската комора на РСМ

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Адвокатска комора на Р.С.М. требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Адвокатска комора на Р.С.М.

Александар Ристески

Од:
Александар РИСТЕСКИ

Адреса:
ул. „Стево Црвенковски“ бр. 28/2-48
1060 Скопје-Ѓорче Петров

Мобилен телефон: 071 512 148

БАРАМ во електронска форма (во облик на електронски информации) да ми доставите информации во врска со тоа:
- НА КОЛКУ и НА КОИ недвижности е сопственик Адвокатската комора на Република Северна Македонија – со детални податоци за предметните недвижности.
- НА КОЛКУ и НА КОИ моторни возила е сопственик Адвокатската комора на Република Северна Македонија – со детални податоци за предметните моторни возила.

Начин на кој Барателот сака да се запознае со содржината на бараната информација:
- ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ и ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЈА во ЕЛЕКТОРНСКИ ОБЛИК (ФОРМА).

Начин на доставување на информацијата:
- информација прикачена на Е-ПОРТАЛОТ ЗА БАРАТЕЛИТЕ на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер;
- преку имејл.

Александар Ристески