БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

1. Листа со Изведувачи на работи и проекти за општина Прилеп од кои општината наплатила казнени ПЕНАЛИ за неизвршување на договорите од од 01 јануари 2020 година до денес.
2. Висина на наплатените средства по основ казнени ПЕНАЛИ за неисполнување на договори за секој субјект одделно.

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Прилог

Доставување на решение

Во отсуство на службеното лице Даниела Тренкоска Тодороска
Службено лице Марија Ташкоска