Прашање за Б интергирана дозвола

Одговорот на барањево е одложено. Според закон, Општина Куманово требало да одговори веднаш и од (детали)


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Куманово

Маја Марковска

Од (Маја Марковска):
Прашање по однос на барањето за добивање на Б-ИЕД од страна на „СОПОТ“ ДОО експорт-импорт, Скопје, Инсталација за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини. Во соопштението е наведено дека барањето во печатена форма ќе биде достапно за заинтересираната јавност во рок од 15 дена по излегувањето на оваа објава во дневниот печат, во просториите на: Одделение за заштита на животната средина и природата во зграда на Општина Куманово. Исто така, барањето, предлог програма за подобрување, план и активности кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација за заштита и унапредување на животната средина ќе бидат достапни за заинтересирана јавност на веб-страницата на Општина Куманово www.kumanovo.gov.mk. Засегнатата јавност, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на барањето, има право да достави мислење и коментари, во писмена форма до Општина Куманово https://kumanovo.gov.mk/soopstenija/. Барањето за Б-ИЕД не е објавено на веб страната. Исто така нема датум на кој е објавено соопштението, па согласно тој датум да се одреди рокот од 30 дена во кој јавноста има можност за давање на коментари.

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер: