Приходи од кирија

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Јавна општинска установа за деца Детска градинка Наша иднина- Прилеп требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Јавна општинска установа за деца Детска градинка Наша иднина- Прилеп

Љупчо Тасески

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Љупчо Тасески
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Детално за приходи 732 Приходи од кирија за ЈОУДГ”
НАША ИДНИНА”- ПРИЛЕП во текот на цела 2022 година (само за кирија)