Репрезентација градоначалник/општина за 2023 година

Се чека на детален преглед од Општина Демир Хисар во врска со нивната обработка на ова барање.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Демир Хисар

Мирослав Чадевски

Од

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Детален извештај за репрезентација на градоначалник/општина за 2023 година.

Мирослав Чадевски

Dear Општина Демир Хисар,

Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации.

Пишувам со цел да побарам детален преглед од Општина Демир Хисар за разгледувањто на моето барање за слободен пристап до информации 'Репрезентација градоначалник/општина за 2023 година'.

Мојата жалба на ова барање е поради тоа што не добив никаков одговор до одредениот рок.

Целосна историја за моето барање и сите кореспонденции се достапни на интернет на следнава адреса: https://slobodenpristap.mk/request/riepr...

Yours faithfully,

Мирослав Чадевски