Список понуди за сликање

Одговорот на барањево е одложено. Според закон, Основно училиште Климент Охридски- Прилеп требало да одговори веднаш и од (детали)


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Основно училиште Климент Охридски- Прилеп

Љупчо Тасески

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Љупчо Тасески
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Комплет сите понуди за сликање на полуматурантите во ООУ Климент Охридски-Прилеп