Проект интерконективен гасовод Северна Македонија - Грција

Përgjjgja e kësaj kërkese është vonuar. Sipas ligjit, Општина Демир Капија do të duhej të ishte përgjigjur menjëherë dhe nga (detajet)


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Për: Општина Демир Капија

Санда Митковска

Од: Санда Митковска
ул. Народни Херои бр. 4-8,
1000 Скопје, РСМ

Барател на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Каде можеме да ги најдеме документите за проектот интерконективен гасовод Северна Македонија - Грција кои се наведени на Вашата веб страна дека се изработени, а не се поставени на веб страната?

Благодарам и поздрав,
Санда Митковска