Број на возачи

Одговорот на барањево е одложено. Според закон, Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови Прилеп требало да одговори веднаш и од (детали)


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Јавно претпријатие за просторни и урбанистички планови Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Вкупен број на возачи вработени во ЈПзаПУП
1. На неопределено време
2. На определено време
3. Друго