Број на вработени

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Јавно комунално претпријатие “Комуналец”-Прилеп требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Јавно комунално претпријатие “Комуналец”-Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски (член на Совет на општина Прилеп)

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Табела со:
1. Моментален број на вработени на неопределено време
2. Моментален број на вработени на определено време
3. Моментален број на вработени преку приватните агенции за вработување
4. Моментален број на волонтери
5. Моментален број напрактиканти
6. Друг тип на ангажирани лица
7. Вкупно