Известувања кон органот на државната управа, надлежен за работите од областа на животната средина

Барањето беше успешно.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Прилеп

Методија Костоски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Методија Костоски
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Последните три известувања кон органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина, испратени од Телото раководено од градоначалникот кое го следи имплементирањето на Локалниот акциски план за животна средина (треба да ги испраќа еднаш годишно)

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Прилог

Доставување на решение