Лица вработени и на друг начин работно ангажирани во Адвокатската комора на РСМ

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Адвокатска комора на Р.С.М. требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Адвокатска комора на Р.С.М.

Александар Ристески

Од:
Александар РИСТЕСКИ

Адреса:
ул. „Стево Црвенковски“ бр. 28/2-48
1060 Скопје-Ѓорче Петров

Мобилен телефон: 071 512 148

БАРАМ во електронска форма (во облик на електронски информации) да ми доставите информации во врска со тоа:
- КОЛКУ лица имале статус на лица во работен однос во Адвокатската комора на Република Северна Македонија во: 2019 година, 2020 година, 2021 година, 2022 година, 2023 година и во 2024 година; како и ВКУПНО КОЛКУ средства се исплатени во корист на тие лица во: 2019 година, 2020 година, 2021 година, 2022 година, 2023 година и во 2024 година.
- КОЛКУ лица имале статус на лица работно ангажирани во Адвокатската комора на Република Северна Македонија на друг начин (не со статус на лица во работен однос) во: 2019 година, 2020 година, 2021 година, 2022 година, 2023 година и во 2024 година; како и ВКУПНО КОЛКУ средства се исплатени во корист на тие лица во: 2019 година, 2020 година, 2021 година, 2022 година, 2023 година и во 2024 година.
- ДАЛИ на лицата со статус на лица во работен однос или на лица работно ангажирани на друг начин, освен платата или хонорарот, им биле исплатувани други парични средства? Доколку да, тогаш БАРАМ да се наведе основот на исплатите и нивните вкупни износи во: 2019 година, 2020 година, 2021 година, 2022 година, 2023 година и во 2024 година

Начин на кој Барателот сака да се запознае со содржината на бараната информација:
- ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ и ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЈА во ЕЛЕКТОРНСКИ ОБЛИК (ФОРМА).

Начин на доставување на информацијата:
- информација прикачена на Е-ПОРТАЛОТ ЗА БАРАТЕЛИТЕ на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер;
- преку имејл.

Александар Ристески