Поребни податоци од Регистри

Се чека на детален преглед од Агенција за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија во врска со нивната обработка на ова барање.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Агенција за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија

Ивица Арсов

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ивица

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: /

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
Почитувани потребно ми е да ми доставете податоци за Регистрирани Правни или Физички лица (или назив под кои ги водите во самите регистри пр. објект или сл.) а се од територијата на Општина Свети Николе поединечно за ској од регистриве коишто ги водите:
Регистар на објекти и оператори со храна од животинско потекло одобрени за извоз во Европската унија
Регистар на регистрирани малопродажни објекти од животинско потекло
Регистар на оператори со храна примарни производители
Регистар на одобрени објекти и оператори со храна од животинско потекло согласно Регулатива (ЕК) бр.853/2004

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ивица Арсов

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: /

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Почитувани и покрај уредно доставеното барање сеуште немам одговор од Ваша страна до Февруари 12, 2024, со оглед на тоа што најмногу може да се продолжи рокот до 30 дена од приемот на Барањето се надевам дека истиет ќе ми бидат доставнеи уредно по електронски пат со цел да не треба да се спроведе жалба до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер доколку не сте добиле одговор ( решение од имателот ) на Вашето барање по истекот на законскиот рок.

Ивица Арсов

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ивица Арсов

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Почитувани и покрај уредно доставеното барање сеуште немам одговор од Ваша страна до Февруари 12, 2024, со оглед на тоа што најмногу може да се продолжи рокот до 30 дена од приемот на Барањето се надевам дека истиет ќе ми бидат доставнеи уредно по електронски пат со цел да не треба да се спроведе жалба до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер доколку не сте добиле одговор ( решение од имателот ) на Вашето барање по истекот на законскиот рок.

Ивица Арсов