Работно време на вработени во Општина Демир Хисар

Се чека на детален преглед од Општина Демир Хисар во врска со нивната обработка на ова барање.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Демир Хисар

Мирослав Чадевски

Од

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Податоци од системот за електронска евиденција на работното време и на прекувремената работа за сите вработени лица во општинсата зграда за 2023 година (за секој месец одделно)

Мирослав Чадевски

Dear Општина Демир Хисар,

Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации.

Пишувам со цел да побарам детален преглед од Општина Демир Хисар за разгледувањто на моето барање за слободен пристап до информации 'Работно време на вработени во Општина Демир Хисар'.

Мојата жалба на ова барање е поради тоа што не добив никаков одговор до одредениот рок.

Целосна историја за моето барање и сите кореспонденции се достапни на интернет на следнава адреса: https://slobodenpristap.mk/request/rabot...

Yours faithfully,

Мирослав Чадевски