Репрентативни трошоци

Ова барање беше повлечено од корисникот кој го направи. Можеби има објаснување во коресподенцијата подолу.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Могила

Иванче Ристевски

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Иванче Ристевски

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Детален преглед (извадок од банка) на службената картичка од градоначалникот (кредитна/дебитна) за репрезентативни трошоци - од почетокот на мандатот до денес.

Иванче Ристевски остави белешка ()

Репрезентативни трошоци