Со колку машини за правење на Лични карти и Пасоши располага МВР

Се чека на детален преглед од Министерство за внатрешни работи во врска со нивната обработка на ова барање.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Министерство за внатрешни работи

Мирослав Чадевски

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Мирослав Чадевски

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Со колку машини/апарати за правење на Лични карти и Пасоши располага МВР?
Колкав е нивниот капацитет за производсто? (колку документи можат да се направат во еден час/ден/недела/месец)

Мирослав Чадевски

Dear Министерство за внатрешни работи,

Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации.

Пишувам со цел да побарам детален преглед од Министерство за внатрешни работи за разгледувањто на моето барање за слободен пристап до информации 'Со колку машини за правење на Лични карти и Пасоши располага МВР'.

Мојата жалба на ова барање е поради тоа што не добив никаков одговор до одредениот рок.

Целосна историја за моето барање и сите кореспонденции се достапни на интернет на следнава адреса: https://slobodenpristap.mk/request/so_ko...

Yours faithfully,

Мирослав Чадевски