Не знаеме дали последниот одговор на ова барање содржи информации или не – ако сте вие mmir Ве молиме најавете се и известете ги сите.

Урбан Парк

Чекаме mmir да го прочита последниот одговор и да го ажурира статусот.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Центар

ДОд (се наведуваат податоци за Барателот):

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Доставете копија од барањето, одлуката и целата пропратна документација за издавање на одобрение за градење за парцелата каде се наоѓа Урбан парк, врз основа на Договорот за донација за реконструкција и реновирање на паркот под бр. 0307-934/01 и Одлуката за прифаќање на донацијата од 8.7.2021, издадена на ДПТУ Лимак од страна на општина Центар.

Елена Трпевска, Општина Центар

1 Прилог

Не знаеме дали последниот одговор на ова барање содржи информации или не – ако сте вие mmir Ве молиме најавете се и известете ги сите.