Барање податоци по основ категории на пензиско осигурување

Одговорот на барањево е одложено. Според закон, Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија требало да одговори веднаш и од (детали)


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија

РС Боби 99 дооел

Од зграда на ул.Моша Пијаде 10/А Кавадарци:

Управител со зградата РС Боби 99 дооел Прилеп:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
“РС Боби 99“ управител на зградата “Моша Пијаде 10/А“ Кавадарци, согласно чл.15, чл.28 и чл.33 од законот за домување вршиме месечно фактурирање на заедничкиот трошок на зградата сразмерно на сите сопственици во влезот. За сопственикот на станот број 14 - поведен е предмет за принудна наплата на долг пред извршител Ангел Костадиновски со Ибр.595/21 но според Потврда издадена од ФПИО на ден 21.10.2022г. истиот прекинува со извршување од причина што се потврдува дека должникот е корисник на минимална пензија. Поради нашата обврска како управител да дадеме отчет пред станарите за наплатата кон фондовите на зградата и неможноста да се изврши наплата од горе наведеното лице по основ Вашата потврда од 21.10.2022г. Ве молиме да ни доставите одговор / дообјаснување на Потврдата за следните податоци:
1.како се утврдува статус дека едно лице е корисник на минимална пензија?
2.по основ кој правилник или друг вид документ се утвдрува припадноста на осигуреникот на дадена категорија на пензија; во конкретниот случај минимална пензија?
3. колку изнесува најнискиот и највисокиот износ на минималната пензија?
4. кој е должен да го надомести трошокот/долгот на осигуреници кои се изземат од наплата по основ припадност во категории на минимална односно социјална пензија?
Согласно законот за заштита на лични податоци во барањето не се наведени податоците на осигуреникот и неговиот пензиски број, Ве молиме истите да ги преземите согласно Вашата потврда издадена на 21.10.2022г. по барање на извршител Ангел Костадиновски по Ибр.595/21.
Со почит,