Барање за информација за подносител

Се чека на детален преглед од Централен регистар на Република Северна Македонија во врска со нивната обработка на ова барање.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Централен регистар на Република Северна Македонија

Александар Насковски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Александар Насковски
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
Потребна е информација - Дали лице со има Аднан Алити, Аднан Алитов или овластено лице на Независен синдикат на професионални војници на Македонија , побарал информации од јавен карактер од Централниот регистер на Р Македонија во периодот од 01.01.2021 г. до 08.06.2023 година, за синдикалната организација Независен синдикат на професионални војници СО Скопје ?

Александар Насковски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Неосновано е пречекорен рокот за одговор на моето барање! Барам да ми одговорите согласно законот за слободен пристап до информации од јавен карактер во најбрз можен рок!!

Александар Насковски