Бројот на поднесени прекршочни налози за незастанување на пешачки премин

Одговорот на барањево е одложено. Според закон, Министерство за внатрешни работи требало да одговори веднаш и од (детали)


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Министерство за внатрешни работи

Марија Саздевски Вангеловски

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Марија Саздевски

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

1. Бројот на поднесени прекршочни налози согласно член 19, став 4 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, во Скопје за секоја општина поединечно од 1 февруари до 30 септември 2022?

Начин на кој Барателот сака да се запознае со содржината на бараната информација:
- г) електронски запис

Начин на доставување на информацијата:
- г) е-маил