Документација за формирање на синдикални организации

Се чека на детален преглед од Министерство за труд и социјална политика во врска со нивната обработка на ова барање.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Министерство за труд и социјална политика

Александар Насковски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Александар Насковски
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Барам да се достави копија од доставените документи до МТСП за формирање на следните синдикални организации (подружници):
- Синдикална организација Независен синдикат касарна Прилеп,
- Синдикална организација Независен синдикат Воен Медицински Центар,
- Синдикална организација Независен синдикат касарна Штип,
- Синдикална организација Независен синдикат касарна Илинден,
Сите овие синдикални организации се подружници на синдикалната организација Независен синдикат на професионални војници на Македонија.

Александар Насковски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Неосновано е пречекорен рокот за одговор на моето барање ! Барем да ми одговорите согласно законот за слободен пристап до информации од јавен карактер во најбрз можен рок !!

Александар Насковски