Имам потреба од основните податоци за сите Политички Партии на Република Северна Македонија.

Се чека на детален преглед од Централен регистар на Република Северна Македонија во врска со нивната обработка на ова барање.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Централен регистар на Република Северна Македонија

Филип Циклевски

Од: Филип Циклевски

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: N/A

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Основните податоци за сите Политички Партии на Република Северна Македонија.

Филип Циклевски

Од Филип Циклевски

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: N/A

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер: Основните податоци за сите Политички Партии на Република Северна Македонија.

Одговорот на моето барање е одложено. Според закон, имателот нормално би требало да одговори веднаш и до Јануари 23, 2024.

Филип Циклевски