Методологија за утврдување на цените на нафтените деривати

Се чека на детален преглед од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија во врска со нивната обработка на ова барање.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Илија кицев
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Да се наведе методологијата по која се одредуваат нафтените деривати.