Надоместоци за членовите на органите и телата на Адвокатската комора на РСМ

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Адвокатска комора на Р.С.М. требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Адвокатска комора на Р.С.М.

Александар Ристески

Од:
Александар РИСТЕСКИ

Адреса:
ул. „Стево Црвенковски“ бр. 28/2-48
1060 Скопје-Ѓорче Петров

Мобилен телефон: 071 512 148

БАРАМ во електронска форма (во облик на електронски информации) да ми доставите информации во врска со тоа:
- ВКУПНО КОЛКУ средства се исплатени во корист на адвокатите, коишто биле членови на СИТЕ ОРГАНИ И ТЕЛА на Адвоактската комора на Република Северна Македонија, во: 2019 година, 2020 година, 2021 година, 2022 година, 2023 година и во 2024 година – со ДЕТАЛЕН приказ, колку парични средства се исплатени вкупно на секој орган и тело на Адвокатската комора на Република Северна Македонија одделно во: во: 2019 година, 2020 година, 2021 година, 2022 година, 2023 година и во 2024 година.

Начин на кој Барателот сака да се запознае со содржината на бараната информација:
- ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ и ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЈА во ЕЛЕКТОРНСКИ ОБЛИК (ФОРМА).

Начин на доставување на информацијата:
- информација прикачена на Е-ПОРТАЛОТ ЗА БАРАТЕЛИТЕ на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер;
- преку имејл.

Александар Ристески