Податок за членови на Комисија

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Министерство за одбрана требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Министерство за одбрана

Александар Насковски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Александар Насковски
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Кои се членови на Комисијата за прием на кандидати за подофицери за служба во Армијата на РС Македонија за последниот курс кој е во тек ? Да се наведе функцијата во Комисијата (претседател/член) и име и презиме.