Прилог бр 4 од Елаборатот на Факултетот за здтавствени науки-смер Физиотерапија при универзитетот на Југоисточна Европа -Тетово

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
ДЕНИС АЛИЈУ

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер: Поглавјето-Прилогот бр4.(Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв.втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови) од елаборатот на факултетот за здравствени науки смер Физиотерапија при универзитетот на југоисточна европа-Тетово. го барам само делот од прилогот каде што стојат моите податоци како акредитациски кадар.