Барање за податок од СЧР/МО

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Министерство за одбрана требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Министерство за одбрана

Александар Насковски

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Александар Насковски
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Список на синдикални претставници на синдикалната организација Независен синдикат на професионални војници на Македонија (НСПВМ)(членови на Извршен одбор, Надзорен одбор итн.) и синдикални претставници за подружниците на НСПВМ - Независен синдикат Касарна Прилеп,Независен синдикат Касарна Илинден,Независен синдикат Касарна Штип и Независен синдикат Воен Медицински
Центар.