Број на ЛК и пасоши со Република Северна Македонија и Република Македонија

Се чека на детален преглед од Министерство за внатрешни работи во врска со нивната обработка на ова барање.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Министерство за внатрешни работи

Мирослав Чадевски

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Мирослав Чадевски

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Колкав е бројот на важечки Лични карти и Пасоши со Република Северна Македонија а колку со Република Македонија, заклучно до денот кога ќе се одговори на ова барање за информација од јавен карактер.

Мирослав Чадевски

Dear Министерство за внатрешни работи,

Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации.

Пишувам со цел да побарам детален преглед од Министерство за внатрешни работи за разгледувањто на моето барање за слободен пристап до информации 'Број на ЛК и пасоши со Република Северна Македонија и Република Македонија'.

Мојата жалба на ова барање е поради тоа што не добив никаков одговор до одредениот рок.

Целосна историја за моето барање и сите кореспонденции се достапни на интернет на следнава адреса: https://slobodenpristap.mk/request/broj_...

Yours faithfully,

Мирослав Чадевски