Дали на име на Домот на Култура "Илинден" е испалтен паричен надоместок за настанот одржан на 19.09.2023?

Се чека на детален преглед од Дом на култура „Илинден„-Демир Хисар во врска со нивната обработка на ова барање.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Дом на култура „Илинден„-Демир Хисар

Мирослав Чадевски

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Мирослав Чадевски. [email address]

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Дали на име на Домот на Култура "Илинден" е испалтен паричен надоместок за настанот одржан на 19.09.2023?

Ви благодарам!

Мирослав Чадевски

Почитувани,

Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации.

Пишувам со цел да побарам детален преглед од Дом на култура „Илинден„-Демир Хисар за разгледувањто на моето барање за слободен пристап до информации 'Дали на име на Домот на Култура "Илинден" е испалтен паричен надоместок за настанот одржан на 19.09.2023?'.
Рокот за одговор на моето прашање одамна за истечен а јас сеуште не сум добол одговор.
Целосна историја за моето барање и сите кореспонденции се достапни на интернет на следнава адреса: https://slobodenpristap.mk/request/dali_...

Со почит,
Мирослав Чадевски