Дочек нова година 2023 година

Барањето беше успешно.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Прилеп

Љупчо Тасески

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Љупчо Тасески
Методија Шаторов Шарло 105/1-10

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:
/

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Поитувани

потребна ми е иформација за износот кој беше потрошен од буџетот на Општина Прилеп за дочекот на 2023 год организиран од општината на ден 31,12,2022 год за денот и вечерта за сите ставки одделно (одделно за озвучување,осветлување, бина...)

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

1 Прилог

Доставување на решение