Елаборатот го барам за да се уверам дека сум дел од кадарот кој учествувал во процесот на акредитација на горенаведениот факултет

Се чека на детален преглед од Агенција за квалитет во високото образование на Република Северна Македонија во врска со нивната обработка на ова барање.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Агенција за квалитет во високото образование на Република Северна Македонија

Од (Денис Алију):

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:Елаборат за акредитација на факулетот за здравствени науки- смер физиотерапија при Универзитетот на Југоисточна Европа-Тетово

Од Денис Алију

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:https://slobodenpristap.mk/request/ielab...
Барам одговор на моето барање кое поднесено на 01.10.2023, за истата сте требале веќе до 23.10.2023 да добијам одговор од ваша страна, вр замолувам што поскоро да ми одговорите!

Денис Алију