Комплетен список на исплатена еднократна помош

Моментално се чека одговор од Општина Крушево, тие треба да одговорат брзо и вообичаено најдоцна до (детали).


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Крушево

Петар Ангелкоски

Од (Петар):

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: Левица ЛО Крушево.

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
Целосен список од лица кои поднеле барање и добиле еднократна помош од Општина Крушево
Во периодот од 01.01.2022 до 20.11.2022.