Листа на членови на Надзорниот одбор, податоци од постапка за избори и лични биографии -Државната видео лотарија на Македонија

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Генерален секретаријат требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Генерален секретаријат

Мартина Илиевска

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Мартина Илиевска

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Од процесот на именување на членови на Надзорниот Одбор на Државната видео лотарија на Македонија ги барам следниве информации:
1. Листа на членови на Управниот одбор и нивни лични биографии
2. Записник од спроведените интервјуа со кандидатите за бараните позиции и ранг листа