Ne sum zadovolen

Барањето е делумно успешно.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Централен регистар на Република Северна Македонија

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Jamie Oyster

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер: Site financii za godina 2021

Ivan Markovski, Централен регистар на Република Северна Македонија

Почитувани,

Податоците кои ги имате побарано, се информации од јавен карактер но, спаѓаат во група податоци за чие издавање е предвиден надомест утврден со Тарифник на Централен регистар според Законот за Централен регистар.

Доколку сте заинтересирани за добивање на бараните информации можете да се обратите кај колегите од Секторот Регистри. Повелете контакт маил:

[е-пошта]
[е-пошта]

Поздрав,