Правосилно завршени дисциплински постапки во Адвокатската комора на РСМ

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Адвокатска комора на Р.С.М. требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Адвокатска комора на Р.С.М.

Александар Ристески

Од:
Александар РИСТЕСКИ

Адреса:
ул. „Стево Црвенковски“ бр. 28/2-48
1060 Скопје-Ѓорче Петров

Мобилен телефон: 071 512 148

БАРАМ во електронска форма (во облик на електронски информации) да ми доставите информации во врска со тоа:
- ВКУПНО КОЛКУ дисциплински постапки биле ПРАВОСИЛНО завршени пред органите и телата на Адвокатската комора на Република Северна Македонија, во: 2019 година, 2020 година, 2021 година, 2022 година, 2023 година и во 2024 година – со ДЕТАЛЕН приказ на тоа, какви дисциплински мерки (казни) биле изречени одделно во: 2019 година, 2020 година, 2021 година, 2022 година, 2023 година и во 2024 година.
- Против КОЛКУ од правосилно завршените дисциплински постапки пред соодветните органи и тела на Адвокатската комора на Република Северна Македонија поведени се управни спорови и какви биле одлуките на Управниот суд и на Вишиот управен суд, во: 2019 година, 2020 година, 2021 година, 2022 година, 2023 година и во 2024 година.

Начин на кој Барателот сака да се запознае со содржината на бараната информација:
- ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ и ПИСМЕНА ИНФОРМАЦИЈА во ЕЛЕКТОРНСКИ ОБЛИК (ФОРМА).

Начин на доставување на информацијата:
- информација прикачена на Е-ПОРТАЛОТ ЗА БАРАТЕЛИТЕ на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер;
- преку имејл.

Александар Ристески