Препис од евиденција за пренос на право на сопственост/користење

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Агенција за катастар на недвижности требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Агенција за катастар на недвижности

РС Боби 99 дооел

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Зграда на ул.Димо Наредникот 50 Прилеп

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: РС Боби 99 дооел, управител со зграда на ул.Димо Наредникот 50 Прилеп

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
Препис од евиденција за сопственост или пренос на право на сопственост/користење на стан број 3 од зграда на ул.Димо Наредникот 50 Прилеп, устроен на КП 19010 КО Прилеп