Приходи

Riste Dojcinoski го поднесе ова Слободен пристап до информации барање до Јавно претпријатие за изградба, одржување и стопанисување со спортски објекти и јавни паркинг простори „Билјанини извори” Охрид

 

БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Јавно претпријатие за изградба, одржување и стопанисување со спортски објекти и јавни паркинг простори „Билјанини извори” Охрид

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Ристе Дојчиноски ул Момчило Јорданоски бр 98а Охрид

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Колку приходи беа остварени со изнајмување на градскиот стадион во периодот од 25.08.2023 до 05.09. 2024

Dear Јавно претпријатие за изградба, одржување и стопанисување со спортски објекти и јавни паркинг простори „Билјанини извори” Охрид,

Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации.

Пишувам со цел да побарам детален преглед од Јавно претпријатие за изградба, одржување и стопанисување со спортски објекти и јавни паркинг простори „Билјанини извори” Охрид за разгледувањто на моето барање за слободен пристап до информации 'Приходи'.

[ ДАДЕТЕ ДЕТАЛИ ЗА ВАЖАТА ЖАЛБА ТУКА ]

Законскиот рок за добивање информации од јавен карактер е поминат

Целосна историја за моето барање и сите кореспонденции се достапни на интернет на следнава адреса: https://slobodenpristap.mk/request/prikh...

Yours faithfully,

Riste Dojcinoski