Барање на информации од Јавен карактер - област води

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Министерство за животна средина и просторно планирање требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Министерство за животна средина и просторно планирање

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Ивица Арсов

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: /

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
Почитувани
од Ваша страна ми се потребни информации за територијата на Општина Свети Николе за издадени
Дозволи за користење на водата
Дозволи за испуштање на водата
Дозволи за уредување на речно корито
Водостопански согласности
за сите потребно е да ми ги доставите следниве податоци:
Кој е Носител на дозвола Општина Свети Николе
Број на дозвола:
-Катастарска општина:
-Датум на издадена дозвола:
-Вид на објектот:
-Намена на водата:
-Слив:
-Одобрено количество вода:
-Важност на дозволата:
Доколку е во можност во прилог скенирани дозволите како и согласностите
Информациите може да ги доставите по електорнски пат