Фактури за улично осветлување прериод 2020/2022

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Општина Крушево требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Крушево

Петар Ангелкоски

Од (Петар):

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
Доставени и исплатени фактури за улично осветлување во периодот од Јануари 2020год до Ноември 2022 година.