Препис од евиденција за пренос на право на сопственост/користење

Барањето беше успешно.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Прилеп

РС Боби 99 дооел

Од (се наведуваат податоци за Барателот): Собир на сопственици на станови од Зграда на ул.Димо Наредникот бр.50 Прилеп

Застапник/полномошник на барателот на информацијата: управител со зградата РС Боби 99 дооел Прилеп

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
Препис од информација или архивски материјал за пренос на правото на сопственост или користење/владение за станот број 3 од зграда на ул.Димо Наредникот бр.50 Прилеп.

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

Предмет:Известување за препраќање на Барање за информација согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

ВРСКА: 34-83/1


Почитувани,
Согласно член 18, став 1 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. Весник на РСМбр. 101/2019) ве известуваме дека Општина Прилеп не располага со бараната информација во Вашето барање со бр.34-83/1 и истотот е препратено до Агенција за Катастар на недевижности, Одделение за катастар на недвижности Прилеп на ден 18.05.2022 година.

Со почит ,

Даниела Тренкоска Тодорска, Општина Прилеп

Доставување на известување по препратено барање за пристап до информации од јавен карактер бр.34-83/1