Сајбер напади

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Државен завод за статистика требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Државен завод за статистика

Оливер Ристески

Од ОливерРистески:

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
Бројот на компјутерски инциденти во изминатите 5 години, DDoS напади врз критичната инфраструктура во С.Македонија
Кој бил објект на напад, од каде доаѓаат истите и што е направено од Завод за статистика. Koja e штетата врз граѓаните, дали личните податоци биле загрозени?
Податоците се потребни заради научно истражување од областа на сајбер безбедноста.

Ви благодарам,
Оливер Ристески