Атмосферска канализација

Се чека на детален преглед од ЈП Нискоградба Охрид-Охрид во врска со нивната обработка на ова барање.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: ЈП Нискоградба Охрид-Охрид

Од
Ристе Дојчиновски ул . Момчило Јорданоски 98а Охрид
Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Потребна е проектната документација за атмосферска канализација на улицата "Момчило Јорданоски"

Нискоградба Охрид-Охрид,

Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации.

Пишувам со цел да побарам детален преглед од ЈП Нискоградба Охрид-Охрид за разгледувањто на моето барање за слободен пристап до информации 'Атмосферска канализација'.

[ ДАДЕТЕ ДЕТАЛИ ЗА ВАЖАТА ЖАЛБА ТУКА ]
според закон, под сите околности, имателот требаше да одговори до сега

Целосна историја за моето барање и сите кореспонденции се достапни на интернет на следнава адреса: https://slobodenpristap.mk/request/atmos...

Riste Dojcinoski

Жалби
/uploads/tmp/1706864846-670635278177372-0002-4880/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%96%D0%90%D0%9B%D0%91%D0%90-%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%94-2020-1.docx

Корисник: Riste Dojcinoski (dojcinoski1977@gmail.com)
Рендерирај во прелистувач
Превземи