Копија од поднесено барање за одобрение на измени во тек на градба за објект

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Општина Охрид требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Општина Охрид

Симона Јовеска

Од (се наведуваат податоци за Барателот):

Јовеска Симона, ул. Караорман бр. 7, 7000 Битола, 071385682, [email address]

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
Поднесено барање за одобрение на измени во тек на градба за објект КП.бр.5408/12 и КП.бр.5408/13 за ГП.бр.7.1 за КО Охрид 4, во KO Охрид 4 од страна на ГТУД „ТРИМ“ ДОО Охрид, со седиште на Бул.”Туристичка”бб, со ЕДБ 4026002123065