Листа на вработени и нивна етничка припадност

Моментално се чека одговор од Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, тие треба да одговорат брзо и вообичаено најдоцна до (детали).


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија

Петар Ангелкоски

Од Петар Ангелкоски

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
Целосен список на вработени во фондот за здравствено осигурување во Крушево, како и нивна етничка припадност.