Приходи

Се чека на детален преглед од Основно училиште Христо Узунов-Охрид во врска со нивната обработка на ова барање.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Основно училиште Христо Узунов-Охрид

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Ристе Дојчиноски ул Момчило Јорданоски бр 98а Охрид

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:
Колкави се приходите на училиштето од автоматите за храна и пијалоци?

Dear Основно училиште Христо Узунов-Охрид,

Ве молиме проследете го ова до личноста која управува со барањата за слободен пристап до информации.

Пишувам со цел да побарам детален преглед од Основно училиште Христо Узунов-Охрид за разгледувањто на моето барање за слободен пристап до информации 'Приходи'.

[ ДАДЕТЕ ДЕТАЛИ ЗА ВАЖАТА ЖАЛБА ТУКА ]
Законскиот рок за добивање информации од јавен карактер е поминат

Целосна историја за моето барање и сите кореспонденции се достапни на интернет на следнава адреса: https://slobodenpristap.mk/request/prikh...

Yours faithfully,

Riste Dojcinoski