Записник за извршен инспекциски увид

Одговорот на барањево е со пречекорен рок. Според законот, под сите околности, Државен просветен инспекторат требаше да одговори до сега (детали). Можете да се жалите така што барање на детален преглед.


БАРАЊЕ

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

До: Државен просветен инспекторат

Од (се наведуваат податоци за Барателот):
Денис Алију

Застапник/полномошник на барателот на информацијата:

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер: Барам записникот од извршениот инспекциски увид од страна на инспектор Тони Илијев при факултет за здравствени науки-физиотерапија при универзитетот на југоисточна европа-тетово кој е извршен по поднесената претставка од моја страна со архивски бр:09-591